Y Comisiynwyr

Mae Comisiwn Aber Afon Hafren yn cynnwys Cadeirydd, a’r Comisiynwyr cychwynnol canlynol. Gellir penodi Comisiynwyr Ychwanegol os oes angen eu harbenigedd.

 • Dr Andrew Garrad CBE

  Cadeirydd

  Mae Andrew yn beiriannydd ac yn ddyn busnes ac yn un o arloeswyr y diwydiant ynni gwynt modern. Pleidleisir yn rheolaidd drosto fel un o’r bobl fwyaf dylanwadol yn y diwydiant ynni. Ym 1984, cyd-sefydlodd y cwmni ymgynghori Garrad Hassan (GH) a dyfodd i fod yr ymgynghoriaeth ynni adnewyddadwy annibynnol fwyaf yn y byd, gan gyflogi 1,000 o bobl mewn 29 o wledydd pan ymddeolodd yn 2015.

  Cyn hynny bu’n Llywydd Cymdeithas Ynni Gwynt Ewrop, Cadeirydd Cymdeithas Ynni Gwynt Prydain, Renewables UK bellach, a rhoddwyd CBE iddo yn 2017 am ei wasanaethau i ynni adnewyddadwy. Bu Andrew hefyd yn cadeirio blwyddyn Bryste fel Prifddinas Werdd Ewrop yn 2015.

 • Sue Barr

  Comisiynydd

  Mae gan Sue Barr ddegawdau o brofiad yn y diwydiannau ynni a pheirianneg ar y môr, ac ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Ynni Morol yn y Simply Blue Group. Sue sy’n cadeirio Cyngor Ynni Morol y DU, mae’n Is-gadeirydd y Ganolfan Danddwr Fyd-eang, yn aelod o Fwrdd Ynni Morol Cymru, ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol Marine Power Systems a Fforwm Arfordirol Sir Benfro.

  Yn flaenorol, bu Sue yn Aelod o Fwrdd Verdant Power Inc, Scottish Renewables a Renewables UK a gwasanaethodd am 10 mlynedd ar Gyngor Cymdeithas y Diwydiant Ynni Adnewyddadwy Morol, Iwerddon.

 • Peter Davies CBE

  Comisiynydd

  Mae cefndir Peter yn cynnwys rolau fel Rheolwr Gyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned, Is-gadeirydd Comisiwn Datblygu Cynaliadwy’r DU, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru, cyd-sylfaenydd Maint Cymru, Cadeirydd Comisiwn Newid Hinsawdd Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

  Mae ei rolau presennol yn cynnwys cadeirio grŵp Her Annibynnol Dŵr Cymru, Ynni Cymunedol Sir Benfro, Y Sefydliad dros Ddemocratiaeth a Datblygu Cynaliadwy, aelodaeth o Bwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a cheidwad cymunedol River Simple.

 • Dr Madeleine Havard

  Comisiynydd

  Mae Madeleine Havard yn wyddonydd amgylcheddol a weithiodd yn y sector amgylcheddol gwirfoddol a statudol ac fel academydd, gan ddarlithio mewn astudiaethau amgylcheddol gyda diddordebau ymchwil mewn cadwraeth a rheoli morol ac arfordirol. Mae hi wedi cael ei phenodi i nifer o Fyrddau cenedlaethol a Phwyllgorau Cynghori, ac ar hyn o bryd mae’n aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn Gadeirydd Pwyllgor Cynghori Parth Cadwraeth Forol Sgomer.

 • Chris Mills

  Comisiynydd

  Mae Chris Mills yn wyddonydd o ran hyfforddiant a dechreuodd ei yrfa ym 1978 fel Biolegydd Eog yn y Salmon Research Trust yn Iwerddon. Ym 1989, ymunodd â’r Awdurdod Afonydd Cenedlaethol a oedd newydd ei ffurfio a thros y 23 mlynedd nesaf bu’n gweithio mewn amrywiaeth o rolau pysgodfeydd, rheoli cyffredinol, polisi ac arweinyddiaeth gan ddod yn Gyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (2006-2013). Yn ystod y cyfnod hwn, Chris oedd yn gyfrifol yn gyffredinol am holl weithgareddau’r Asiantaeth yng Nghymru, gan gynnwys arwain ar gyfer yr Asiantaeth yng Nghymru a Lloegr ar gynnig Morglawdd Hafren.

  Bellach wedi ymddeol, mae ar hyn o bryd yn Llywydd ac yn Gadeirydd y Sefydliad Rheoli Pysgodfeydd a Chadeirydd Afonydd Cymru (AC), Cadeirydd Panel Cynghori Amgylcheddol Annibynnol Dŵr Cymru ac yn cynrychioli AC ar nifer o bwyllgorau Cyswllt Amgylcheddol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

 • Dr Nigel Costley

  Comisiynydd

  Nigel Costley oedd Ysgrifennydd Rhanbarthol Cyngres Undebol Masnach De Orllewin Lloegr am 24 mlynedd. Yn gyn-brentis fel cysodwr, ailhyfforddodd Nigel sawl gwaith er mwyn addasu i’r byd digidol. Cafodd ei ethol yn swyddog undeb ar gyfer y GMPU, ac roedd yn rhan o’r newidiadau enfawr yn y diwydiannau argraffu a dylunio.

  Mae Nigel yn Aelod o Fwrdd Cyngor Hyfforddiant a Menter Henffordd a Chaerwrangon, un o’r undebwyr llafur cyntaf i gael rôl o’r fath. Arweiniodd ffurfio’r Grŵp Cyflogaeth a Hyfforddiant Graffigol hynod lwyddiannus, a redir gan ac ar gyfer gweithwyr argraffu a graffigol
  di-waith.