Comisiwn annibynnol i archwilio’r potensial ar gyfer ynni cynaliadwy o Aber Afon Hafren

Rydym yn ceisio ymatebion i Alwad am Wybodaeth. Dyddiad cau 3 Mai 2024

Pont Hafren yn croesi o Loegr i Gymru, ar fachlud haul.

Mae wedi bod yn hysbys ers peth amser fod gan Aber Afon Hafren botensial enfawr ar gyfer creu ynni adnewyddadwy glân. Gydag un o’r ystodau llanw uchaf yn y byd, amcangyfrifwyd bod ganddo’r potensial i greu hyd at 7 y cant o gyfanswm anghenion trydan y DU.

Gyda’r DU yn dod yr economi fawr gyntaf yn y byd i osod ymrwymiadau cyfreithiol rwymol i gyrraedd sero net, mae arweinwyr lleol, busnesau a llywodraethau wedi datgan awydd i gael golwg arall ar y dystiolaeth i weld a oes ateb hyfyw i harneisio’r ynni hwn wrth amddiffyn amgylchedd ac asedau ein hardal.

Yn cynnwys grŵp amrywiol o arbenigwyr o gefndiroedd gwyddonol, peirianneg, amgylcheddol, bydd gan y Comisiwn hwn yr arbenigedd a’r annibyniaeth sydd ei angen arno i archwilio a yw defnyddio Aber Afon Hafren i greu pŵer cynaliadwy yn gyraeddadwy ac yn hyfyw.

Y newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion a diweddariadau diweddaraf gan Gomisiwn Môr Hafren.

 • 7 Mawrth, 2024

  Newyddion

  Mae arbenigwyr yn ymgynnull am y tro cyntaf fel rhan o Gomisiwn newydd Môr Hafren

  Mae arbenigwyr o bob rhan o'r DU yn cyfarfod am y tro cyntaf yng Nghaerdydd fel rhan o Gomisiwn Aber Afon Hafren i ail-edrych ar y potensial ar gyfer cynllun ynni llanw blaenllaw yn yr ardal.

 • 7 Mawrth, 2024

  Newyddion

  Cyhoeddi cadeirydd Comisiwn Hafren

  Mae arloeswr blaenllaw yn niwydiant ynni gwynt y byd wedi'i benodi i arwain ymdrech drawsffiniol i archwilio potensial ynni cynaliadwy Aber Afon Hafren.

Ynglŷn â’r Comisiwn

Bydd gan y Comisiwn gylch gwaith agored i archwilio ystod o opsiynau, gan gynnwys edrych ar ba dechnoleg ynni sy’n bodoli, opsiynau cyllido ac ariannu, sut y gellir diogelu’r amgylchedd, ffactorau cymdeithasol ac economaidd, a llawer o bynciau eraill.

Amcanion y Comisiwn yw:

Penderfynu

Penderfynu ar y potensial ar gyfer ynni cynaliadwy yn Aber Afon Hafren yng nghyd-destun system ynni Porth y Gorllewin a’r cyfraniad y gall ei wneud i economi sero net;

Ystyriaethau

Deall ystyriaethau allweddol Aber Afon Hafren o ran ei amgylchedd unigryw a’i bwysigrwydd i ardal Porth y Gorllewin; a

Adnabod

Nodi’r heriau a’r cyfleoedd allweddol o ddatblygu ynni cynaliadwy yn Aber Afon Hafren

I gyflawni ei amcanion, bydd y Comisiwn yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol; gan gomisiynu ymchwil a dadansoddiadau; a bydd yn chwilio am fewnbwn arbenigol, i benderfynu ar argymhelliad terfynol. Wrth gyflawni hyn, bydd y Comisiwn yn cael ei gefnogi gan Ysgrifenyddiaeth a nifer o arbenigwyr.