Mae Comisiwn Aber Afon Hafren Porth y Gorllewin wedi ymrwymo i ddatblygu ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth o Aber Afon Hafren a’i botensial o ran ynni llanw trwy harneisio safbwyntiau amrywiol a chasglu ymchwil o ansawdd uchel. Yn rhan o’n menter, rydym yn eich gwahodd i gyfrannu drwy rannu eich syniadau, eich profiadau a’ch tystiolaeth sy’n gysylltiedig ag Aber Afon Hafren.

Credwn yn gryf y bydd casglu tystiolaeth o ystod eang o ffynonellau yn arwain at wneud penderfyniadau mwy gwybodus a chanlyniadau mwy cynhwysfawr.  Drwy ymateb i’r Cais am Wybodaeth hon, mae gennych gyfle i chwarae rhan hanfodol wrth lunio canfyddiadau ein hymchwil a dylanwadu ar argymhellion y dyfodol.

Gwybodaeth Cyswllt

Drwy ymateb i’r Cais hwn am Wybodaeth, mae gennych gyfle i chwarae rhan hanfodol wrth lunio canfyddiadau ein hymchwil a dylanwadu ar argymhellion yn y dyfodol.

Dylid anfon unrhyw wybodaeth berthnasol drwy e-bost at severn.commission@western-gateway.co.uk
I gael rhagor o fanylion am y Cais hwn am Wybodaeth, gweler y ddogfen gryno isod.

Dylid anfon ymatebion trwy e-bost i’w derbyn erbyn 3 Mai 2024.

Galwad am Wybodaeth Crynodeb

Dogfen gryno gyda gwybodaeth gefndir am Borth y Gorllewin a Chomisiwn Aber Afon Hafren ynghyd ag amcanion a gofynion yr alwad hon am wybodaeth

Atodiad dogfen gryno

Mae Atodiad i’r Cais am Wybodaeth hon yn rhestr gryno o gyfeiriadau polisi perthnasol a chyfeiriadau prosiect sydd eisoes wedi’u casglu gan Borth y Gorllewin.

Galw am Amcanion a Gofynion Gwybodaeth

Hoffai’r Comisiwn benderfynu a oes unrhyw ffynonellau gwybodaeth ychwanegol y dylai eu hystyried yn ei waith.

Amcan yr alwad hon am Wybodaeth felly yw nodi gwybodaeth y gellir ei darparu i Borth y Gorllewin nad yw wedi’i rhestru yn yr atodiadau.  Gallai gwybodaeth o’r fath gynnwys data prosiect posibl gan ddatblygwyr, cyfeiriadau at bolisïau, neu unrhyw ddata arall sy’n ymwneud â materion peirianneg, amgylcheddol neu economaidd-gymdeithasol sy’n berthnasol i Aber Afon Hafren a’i botensial ar gyfer creu ynni llanwol.

Hoffem bwysleisio nad ydym yn gofyn i sefydliadau ddrafftio ymatebion i unrhyw gynllun neu brosiect penodol, ond yn hytrach i ddarparu mynediad at y gwaith presennol a wneir ganddynt, neu wybodaeth a ddelir ganddynt, a allai fod yn berthnasol i amcanion Porth y Gorllewin wrth astudio Aber Afon Hafren fel ffynhonnell ynni llanwol.

Bydd y wybodaeth a gyflwynir yn cael ei defnyddio fel sail ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Ceisir tystiolaeth yn arbennig yng nghyswllt data ac ymchwil perthnasol sy’n ymwneud ag Aber Afon Hafren, ac effaith prosiectau ynni llanw yn yr aber neu’n fwy cyffredinol, gan roi sylw penodol i:

 • Effeithiau ar gyfundrefnau hydrolig, geomorffolegol a gwaddodion yr aber
 • Newidiadau cysylltiedig i gynefinoedd a rhywogaethau is-llanwol a rhwng-llanwol
 • Effeithiau adardegol, e.e. sgil-effeithiau newidiadau cynefinoedd rhyng-llanwol ar boblogaethau adar
 • Effeithiau ar ansawdd dŵr ac adnoddau dŵr arwyneb a dŵr y tir
 • Effeithiau ar symudiadau pysgod a silio o ganlyniad i rwystrau corfforol, a newidiadau mewn cemeg dŵr
 • Goblygiadau o ran rheoli perygl llifogydd a draenio tir
 • Datblygu ynni morol presennol ac yn y dyfodol
 • Defnyddiau eraill o’r aber a gwely’r môr
 • Effeithiau strwythurau mawr
 • Effeithiau ar longau a masnach porthladdoedd
 • Cael gwared ar ddeunyddiau yn y môr a chyfanswm y deunyddiau a gesglir o’r môr
 • Effeithiau ar bysgota masnachol
 • Effeithiau tirwedd a morlun
 • Effeithiau ar ardaloedd a nodwyd o bwysigrwydd treftadaeth archeolegol neu ddiwylliannol posibl
 • Costau a budd economaidd-gymdeithasol posibl
 • Ôl troed carbon, effeithlonrwydd adnoddau, a gwastraff